Almindelige lejebetingelser

 

 

1. Udlejeren indestår for rigtigheden af lejekontraktens beskrivelse af campinghytten.

 

2. Lejemålet gælder kun for indskrevne / tilmeldte personer.

 

3. Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at              skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

4. Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentviste          m.v.) i hytten.

5. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på camping-

    hytten eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.

6. Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel campinghytten som

    inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen.

7. A) Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig

     ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10 % af lejemålets samlede pris incl. overnatningsgebyr,

     dog mindst svarende til prisen for et døgn.

B) Ved annullering senere end 2 måneder før lejemålets påbegyndelse men tidligere end 14 dage

     før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets pris

     incl. overnatningsgebyr.

C) Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til

      at beregne lejemålets fulde pris incl. overnatningsgebyr. (NB! Lejer kan ved eget

      forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).

D) Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det

     derved indvundne beløb med fradrag af det i punkt 8A nævnte ekspeditionsgebyr naturligvis

     blive refunderet.

E) Annulleringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt/telefonisk er kommet

     udlejer i hænde.

8. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

9. Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

10. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet, gælder dansk rets

      Amindelige regler.

Address:

Contact:

Hyldegårdsvej  4

Ganløse

3660 Stenløse

 

Open:

1/4 - 30/9 2020

CVR: 41469447

Chief of Camp:

Phone: (+45) 41 40 00 40

 

Mail: hyldegaardenscamp@gmail.com

Payment:

  • Facebook Classic

© 2015 by Jan Schnell og hyldegårdens camping

WEB-master Kirsten Lund